Gebäude vor Remscheid

Ansprechpartner

Störungsannahme: 

Störungshotline EWR GmbH
Telefon: (0800) 0 16 99 99

Straßenbeleuchtung
Telefon: (0800) 0 16 99 99

Gas
Telefon: (0800) 0 16 99 93


 

Regulierungsmanagement & Netzwirtschaft:

Leiter Regulierungsmanagement & Netzwirtschaft

Mark Linke
Telefon: (0 21 91) 16-49 98
Fax: (0 21 91) 16-52 41

Vertragsmanagement

Telefon: (0 21 91) 16-42 54
Fax: (0 21 91) 16-52 41


Gas / Bilanzierung

Telefon: (0 21 91) 16-45 26
Fax: (0 21 91) 16-52 41


Strom / Bilanzierung / EEG-KWKG

Telefon: (0 21 91) 16-45 23
Telefon:
(0 21 91) 16-42 55
Fax:
(0 21 91) 16-52 41

Messstellenbetrieb:

Leiter Messtellenbetrieb

Axel Kazenmaier
Telefon: (0 21 91) 16-46 43
Fax: (0 21 91) 16-8 46 44

Zählerservice

Telefon: (0 21 91) 16-46 44
Fax: (0 21 91) 16-8 46 44
 

Zählerdatenmanagement

Telefon: (0 21 91) 16-46 56
Fax: (0 21 91) 16-8 46 56
 

Betrieb Strom:

Leiter Betrieb Strom

Dirk Reinholz
Telefon: (0 21 91) 16-46 35
Fax: (0 21 91) 16-8 46 35

Betrieb Gas / Wasser:

Leiter Betrieb Gas / Wasser

Dr. Joachim Frings
Telefon:
(0 21 91) 16-47 82
Fax: (0 21 91) 16-8 47 82